Op deze pagina vind je de disclaimer van Kiteheart.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door Kiteheart. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan je aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kiteheart.com is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Kiteheart.com.

Beperkte aansprakelijkheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Kiteheart.com te mogen claimen of te veronderstellen.
Kiteheart.com streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Kiteheart.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites van derden staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze disclaimer voorwaarden wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van op deze pagina.

Contactgegevens Kiteheart

Kiteheart is een eenmanszaak gevestigd op de Westersingel 163, 3015LJ te Rotterdam. Het bedrijf is geregistreerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder registratienummer 63850052. Ons BTW-nummer is NL206981910B01.

Contact opnemen

Neem contact op door het contactformulier in te vullen of te mailen naar info@kiteheart.com.