Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden – die van tijd tot tijd kunnen worden aangepast – hebben betrekking op alle diensten die door Kiteheart.com worden aangeboden. Door onze (mobiele) website te bezoeken, de pagina’s te bekijken, er gebruik van te maken, erkent Gebruiker en stemt Gebruiker ermee in dat Gebruiker de onderstaande algemene voorwaarden (inclusief de privacystatement) heeft gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat.

1.2 Deze pagina’s, de inhoud en infrastructuur ervan en de online boekingsservice van de website zijn eigendom van, worden beheerd en jaangeboden door Kiteheart.com en worden alleen aangeboden voor persoonlijk, niet-commerciële gebruik, op onderstaande voorwaarden.

Artikel 2. Definities

2.1 “Kiteheart”, “wij”, “we” of “onze” houdt in Kiteheart.com, een eenmanszaak met als adres de Westersingel 163, 3015 LJ, Rotterdam, Nederland.

2.2 “Website” houdt in de (mobiele) website waar de Diensten beschikbaar zijn, eigendom is van, gecontroleerd, beheerd, onderhouden en/of gehost wordt door Kiteheart.com.

2.3 “Diensten” houdt in het beschikbaar maken van informatie over de verschillende aanbieders, de mogelijkheid om reviews te verzamelen en de online reserveringsservice van verschillende producten en diensten die van tijd tot tijd beschikbaar gesteld worden door Aanbieders op Kiteheart.com.

2.4 “Aanbieder” staat voor de aanbieder van kitesurf gerelateerde activiteiten (bijv. Kitescholen, kitereisaanbieders, kiteshops). Iedere Aanbieder heeft een of meerdere persoonlijke Listing pagina(s).

2.5 “Gebruiker” staat voor de persoon die gebruik maakt van de Kiteheart Website om informatie te zoeken, te vergelijken, te boeken etc.

2.6 “Listing” houdt in de persoonlijke pagina van de Aanbieder waarop Gebruiker bedrijfsinformatie kan vinden. Deze informatie is gebaseerd op openbare informatie.

2.7 “Geverifieerde listing” is een Listing van een Aanbieder die samenwerkt met Kiteheart.com en bevat informatie die door de Aanbieder rechtstreeks verschaft is aan- en gecontroleerd door Kiteheart.com. Geverifieerde listings bieden meer mogelijkheden voor de Gebruikers. Op deze pagina’s kun je reviews achterlaten, informatieaanvragen doen en reserveren/boeken.

2.8 “Abonnement” staat voor de overeenkomst tussen Kiteheart en Aanbieder. Wanneer Aanbieder een Abonnement afsluit kan Aanbieder voor de overeengekomen periode gebruik maken van de Diensten van Kiteheart.

Artikel 3. Reikwijdte van onze service

3.1 Via deze website bieden wij (Kiteheart.com) een online platform aan waar Aanbieders hun producten en diensten voor boekingen kunnen adverteren, en waar bezoekers van Kiteheart.com dergelijke boekingen kunnen maken. Als Gebruiker een reservering aanvraag indient via Kiteheart.com zullen wij vanaf dat moment fungeren als tussenpersoon tussen Gebruiker en Aanbieder; wij zullen de gegevens van de boeking naar de betreffende Aanbieder(s) sturen. De Aanbieder zal vervolgens zelf contact met Gebruiker opnemen om de aanvraag te bevestigen en een geschikte datum en tijd in te plannen, afhankelijk van de wind, het weer en de beschikbaarheid.

3.2 De informatie die Kiteheart vrijgeeft bij het verstrekken van onze Diensten is gebaseerd op de informatie die de Aanbieders ons verschaffen. De Aanbieders zijn geheel verantwoordelijk voor het doorgeven van updates over alle tarieven, beschikbaarheid, openingstijden, adresgegevens en andere informatie die op onze website wordt getoond.

3.3 Wij besteden veel aandacht en zorg aan het aanbieden van onze diensten en wij verifiëren de informatie. Ondanks dat kunnen er fouten voorkomen, wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke fout dan ook. Dit inclusief in het oog springende en typografische fouten, inaccurate informatie, misleidende of niet-waarheidsgetrouwe informatie of het ontbreken van informatie. Elke Aanbieder is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid en juistheid van de (beschrijvende) informatie die op Kiteheart.com worden getoond.

Artikel 4. Gebruikers en Kiteheart.com

4.1 Bij gebruik van Website verklaart Gebruiker kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

4.2 Onze Diensten zijn gratis voor gebruikers, wij zullen Gebruikers niets in rekening brengen voor onze Diensten.

4.3 De Gebruiker verklaart juiste, actuele contactinformatie achter te laten bij het plaatsen van een contactverzoek/reservering/boeking.

4.3 De Gebruiker verklaart andere Gebruikers niet onheus te zullen behandelen, bejegen of in diskrediet te brengen

4.4 De Gebruiker verklaart geen reviews te plaatsen over Aanbieders wanneer er geen gebruik is gemaakt van de aangeboden diensten of producten

4.5 De Gebruiker verklaart geen materiaal te plaatsen van of over een met Kiteheart.com vergelijkbare of concurrerende website

4.6 De Gebruiker verklaart door Kiteheart.com verstrekte informatie niet te gebruiken voor enig ander doel dan waar deze voor is verstrekt.

4.7 De Gebruiker verklaart de naam van Kiteheart.com en haar belangen niet te zullen schaden.

Artikel 5. Aanbieders en Kiteheart.com

5.1 Aanbieders verklaren juiste, actuele informatie te verstrekken voor in hun persoonlijke Listing. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de Geverifieerde Listing ligt geheel bij de Aanbieder.

5.2 Aanbieders sluiten een Abonnement af om gebruik te maken van de Diensten van Kiteheart. Deze overeenkomst komt tot stand door schriftelijke toezegging via e-mail of post.

5.3 Het Abonnement wordt in beginsel aangegaan voor de duur van drie (3) maanden, zes (6) maanden of (1) jaar, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.4 Het Abonnement wordt telkens automatisch stopgezet aan het eind van de overeengekomen periode.

5.5 Aan het eind van de overeengekomen periode kan er wederom een nieuw Abonnement worden aangeschaft voor de duur van drie (3) maanden, zes (6) maanden of (1) jaar, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6. Prijs en betaling Abonnementen

6.1 Alle gehanteerde prijzen zijn in Euro en exclusief BTW

6.2 Kiteheart is niet gehouden een Abonnement gestand te doen tegen een vermelde prijs die duidelijk berust op een druk- of schrijffout.

6.3 Kiteheart is gerechtigd de tarieven voor de Abonnementen halfjaarlijks te wijzigen. Nieuwe tarieven moeten minstens één maand voor inwerkingtreding aan Aanbieder worden meegedeeld. De Aanbieder heeft het recht het Abonnement te beëindigen tegen het moment dat de tariefswijziging ingaat.

6.4 Kiteheart factureert maandelijks of jaarlijks vooraf op abonnementsbasis.

6.5 De betalingstermijn voor voldoening van de facturen van Kiteheart is veertien (14) dagen, tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

6.6 Betaling dient te geschieden in euro’s op de door Kiteheart aangewezen bankrekening.

6.7 Indien de Aanbieder haar verplichtingen niet nakomt is Kiteheart gerechtigd met onmiddellijke ingang het Abonnement te beëindigen.

6.8 Indien de Aanbieder niet binnen de overeengekomen betalingstermijn voldoet is Aanbieder van rechtswege in verzuim en is Kiteheart gerechtigd het openstaande bedraag te vermeerderen met wettelijke handelsrente.

6.9 Indien Kiteheart haar vordering uit handen moet geven aan een incassobureau heeft Kiteheart het recht om de incassokosten in rekening te brengen bij de Aanbieder, gelijk aan 15% van het openstaande factuurbedrag.

Artikel 7. Correspondentie en communicatie

7.1 Kiteheart.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele communicatie met de Aanbieder op of via haar platform. Je kunt geen rechten ontlenen aan alle verzoeken aan, of de communicatie met de Aanbieder, of (alle vormen van) het ontvangstbevestiging van elk bericht of verzoek. Kiteheart.com kan niet garanderen dat elk verzoek of bericht (naar behoren en tijdig) ontvangen/gelezen, nageleefd, uitgevoerd of geaccepteerd wordt door de Aanbieder.

7.2 Om naar behoren de boeking van Gebruiker te kunnen voltooien en deze te beveiligen, dient Gebruiker juiste contactinformatie zoals e-mailadres en telefoonnummer te gebruiken.

7.3 Kiteheart is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verkeerd ingevoerde e-mailadressen en telefoonnummers (en heeft geen enkele verplichting om deze gegevens te verifiëren).

7.4 Kiteheart is niet aansprakelijk voor onjuistheid van gegevens verstrekt door Aanbieder. De verantwoordelijkheid voor accurate, kloppende informatie ligt bij de Aanbieder.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Kiteheart is niet aansprakelijk voor enige schade die Gebruiker lijdt door gebruik van de Diensten van Kiteheart.com en onze Website, noch voor de schade door tekortkomingen van Kiteheart.com bij het uitvoeren van onze Diensten.

8.2 Kiteheart is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten. Dit wordt aangeduid als overmacht.

Artikel 9. Privacy

9.1 Het verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de door Kiteheart aangeboden Diensten en aanverwante activiteiten is in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

9.2 De Privacy Verklaring van Kiteheart.com is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens.

9.3 Door gebruik te maken van de Website gaat Gebruiker akkoord met de Privacy Verklaring van Kiteheart.

Artikel 10. (Intellectuele) Eigendomsrechten

10.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website behoren toe aan Kiteheart.

10.2 Het verspreiden van, verwerken van, of reproduceren van Kiteheart of enige inhoud van kiteheart.com is Gebruiker niet toegestaan tenzij nadrukkelijk schriftelijk toegezegd door Kiteheart.

10.3 Gebruiker is gehouden het intellectueel eigendom behorend bij de Dienst te respecteren en geen inbreuk te maken op de rechten van Kiteheart, dan wel het mogelijk maken van inbreuk door een derde.

Artikel 11. Slotbepalingen

11.1 Kiteheart behoudt zich het recht om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde aan te kunnen passen.

11.2 Op een Abonnement is het Nederlands recht van toepassing.

11.3 Mochten er geschillen voortvloeien uit een Abonnement dan worden deze beslecht door een volgens de wet bevoegde rechter.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 14-04-2017